Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stichting Hart voor Velserbroek verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
– De door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie
– Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens:
Stichting Hart voor Velserbroek houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een cursus of activiteit bij Hart voor Velserbroek hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken is. Stichting Hart voor Velserbroek roept haar relaties via acties op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van Stichting Hart voor Velserboek wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs, kerken en fondsen. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, cursussen of acties en wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Stichting Hart voor Velserbroek (is in het proces van aanvraag voor – peildatum 7 mei 2018) een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van Stichting Hart voor Velserbroek: info@hartvoorvelserbroek.nl. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting Hart voor Velserbroek is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Hart voor Velserbroek, Zon Bastion 3, 1991 SK Velserbroek.

 

 

Nieuwsbrief:
Wanneer u als abonnee van van onze nieuwsbrieven uw e-mailadres aan Stichting Hart voor Velserbroek hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage. Stichting Hart voor Velserbroek maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekekenworden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Stichting Hart voor Velserbroek haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven:
Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Stichting Hart voor Velserbroek, via info@hartvoorvelserbroek.nl.
Daarnaast staat in iedere nieuwsbrief een digitale link voor lezers om zich direct te kunnen afmelden.

Bezoek aan onze website:
Stichting Hart voor Velserbroek gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging:
Stichting Hart voor Velserbroek heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Beeldmateriaal:
Stichting Hart voor Velserbroek wil zorgvuldig omgaan met het gebruik van beeldmateriaal. Daarom vragen wij bij gebruik:
1. Toestemming moet in vrijheid gegeven zijn voor gebruik van de foto’s. Iedereen is vrij om te weigeren zonder dat hier sancties aan zijn verbonden.
2. De toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal moet aantoonbaar zijn.
3. De toestemming is specifiek. Bij gebruik geven we aan waarvoor het beeldmateriaal gebruikt zal worden. (website, nieuwsbrief, social media)
Voor jongeren onder de 16 jaar vragen wij uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers.

Vragen over privacybeleid:
Stichting Hart voor Velserbroek houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via info@hartvoorvelserbroek.nl .
Het privacybeleid zal jaarlijks ter evaluatie besproken worden door het bestuur van Stichting Hart voor Velserbroek.

Stichting Hart voor Velserbroek, 7 mei 2018

Postadres:
Zon Bastion 3
1991 SK Velserbroek

info@hartvoorvelserbroek.nl